English Flag

مشارکت در موضوعات حرفه ای یکی از رسالت های ماست. بر همین اساس، شرکای این موسسه، بیش از 120 نوشتار در موضوعات حسابداری، حسابرسی، مالیات، قانون تجارت و ... در جراید معتبر حرفه ای و علمی مانند روزنامه های دنیای اقتصاد و جهان اقتصاد، مجله های حسابدار و بررسی های حسابداری و حسابرسی منتشر کرده اند؛ از جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود: