English Flag


مشتری و کارفرما، مهم ترین صاحبان حق در کسب و کار ما هستند. هدف همه همکاران، تامین رضایت و حقوق مشتریان با رعایت اصول و آیین رفتار حرفه‌ای و متناسب با خدمات قابل ارائه است.
راز موفقیت در انجام امور حسابرسی به صورت اثربخش توان مجاب سازی کارفرما به منظور پذیرش و همکاری و توان نزدیک شدن و ایجاد ارتباط موثر با وی می‌باشد.

برای مطالعه فایل آموزشی اینجا کلیک کنید.