English Flag
ویرایش هجدهم کتاب «مجموعه قوانین مالیاتی 1401» موسسه حسابرسی آزمون پرداز در 961 صفحه و قطع وزیری منتشر شد. این کتاب دربرگیرنده کلیه قوانین و مقررات مالیاتی لازم الاجرا تا تیر ماه 1401، در این ویرایش کتاب، در بخش مقررات مربوط به هر ماده، فهرستی از تمامی مقررات مربوط به آن ماده در قالب یک جدول آمده و در ادامه، متن مقررات مربوطه به ترتیب مندرج در آن جدول ارایه شده است. علاقمندان برای تهیه این کتاب می‌توانند به انتشارات کیومرث یا کتاب فروشی های معتبر مراجعه کنند.