English Flag

استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی یا همان IFRS، زبان جهانی برای تهیه و ارایه صورت‌های مالی است. این استانداردها در بیش از 140 کشور جهان، پذیرفته شده‌است. ویژگی بارز استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی این است که مبتنی بر اصول‌اند. هدف از به کارگیری این استانداردها ایجاد شفافیت، پاسخ دهی و کارآیی در بازارهای مالی درسطح جهان است.

با توجه به رفع تحریم‌ها‌ی جهانی علیه ایران، یکی از ضروریات تعامل با جامعه جهانی در حوزه اقتصادی، اطلاع و به‌کارگیری استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی در ایران است.

بر این اساس، ترجمه کتابManual of Accounting, IFRS  از انتشارات PwC  بزرگترین موسسه حسابرسی جهان در دستور کار واحد آموزش و تحقیقات این موسسه قرار گرفت.

کتاب حاضر بخش اول کتاب یاد شده تحت عنوان مقدمه، اصول حسابداری و قابلیت کاربرد استاندارد‌های بین‌المللی گزارشگری مالی است. 33‌بخش مانده از کتاب Manual of Accounting, IFRS نیز به تدریج ترجمه و منتشر خواهد شد.