English Flag
 

چهاردهمین ويرايش کتاب "مجموعه قوانین مالیاتی 1397" که توسط موسسه حسابرسي آزمون‌پرداز تدوین گردیده است، منتشر شد. اين كتاب در برگیرنده قانون مالیات­های مستقیم، قانون مالیات بر ارزش افزوده و سایر قوانین، مقررات و آراي مالیاتی مرتبط است. اهداف تدوین این کتاب عبارتند از:

 •  جمع آوری تمامی قوانین و مقررات و سایر موارد مرتبط در یک مجموعه
 •  ایجاد ارتباط بین این قوانین و مقررات
 •  سهولت استفاده از این قوانین و مقررات توسط استفاده کنندگان

ویژگی اصلی این کتاب محشّی بودن آن است. بدین معنی که علاوه بر درج کلیه قوانین مالیاتی، سایر مقررات، تصویب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها، ضوابط، آیین‌نامه‌ها، آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و شورای‌عالی مالیاتی که مرتبط به هر یک از مواد قانونی می‌باشند، جمع‌آوری و به آن ماده قانونی ارتباط داده شده‌اند. این کتاب  مشتمل بر موارد زیر است:

 • قانون مالیات­ های مستقیم
 • قوانین و مقررات مربوط به قانون مالیات ­های مستقیم

              -  سایر قوانین مربوط

              -  بخشنامه‌ها

              -  ضوابط اجرایی

              -  آیین‌نامه‌ها

              -  آرای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی

              -  آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

 • مفاد مالیاتی قانون برنامه پنج ساله چهارم و پنجم توسعه
 • احکام مالیاتی قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی
 • احکام مالیاتی قانون هدفمند کردن یارانه‌ها
 • مفاد مالیاتی قانون بودجه سال های 1396 و 1397
 • احکام مالیاتی قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور
 • احکام مالیاتی قانون اصلاح قانون نظام صنفی
 • آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و …
 • قانون مالیات بر ارزش افزوده
 • موارد ارجاعی به قانون مالیات بر ارزش افزوده
 • قوانین و مقررات مربوط به قانون مالیات بر ارزش افزوده