English Flag
این کتاب ترجمه ای از کتاب  ACCA DIPLOMA IN INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING است که توسط موسسه آموزشی معتبر BPP انتشار یافته است. این کتاب منبع اصلی برای شرکت در آزمون  IFRS DIPLOMA است که هر سال دو بار توسط «انجمن حسابداران خبره رسمی انگلستان» برگزار می شود. ترجمه حاضر از روی آخرین چاپ کتاب مذکور، یعنی برای آزمون های دسامبر 2016 و ژوئن 2017، صورت گرفته است.
  در این کتاب:
  • آخرین نسخه IFRS و IAS ها ارایه شده است.
  • از بهترین روش برای مطالعه IFRS استفاده شده است.
  • واژه های کلیدی مربوط به IFRS به طور دقیق تعریف شده است.
  • عمده ترین مطالب و سرفصل های مربوط به IFRS درج شده است.
  • مثال های متنوع کاربردی برای روشن شدن مطالب مطرح شده است.
  • نکات کلیدی در هر سرفصل ارایه شده است.
  • آزمون های سریع در پایان هر فصل برای سنجش دانش شما از IFRS در نظر گرفته شده است.
  این کتاب توسط آقایان عباس وفادار، عباس شجاعی و فردین صادقی زنجانی ترجمه و توسط انتشارات کیومرث منتشر شده است.
برای تهیه آن می توانید با شماره تلفن های زیر تماس حاصل فرمایید.
  • 02166414492
  • 02166466367