English Flag
ویرایش هفدهم کتاب «مجموعه قوانین مالیاتی ۱۴۰۰» موسسه حسابرسی آزمون پرداز در ۹۰۳ صفحه و قطع وزیری منتشر شد. این کتاب دربرگیرنده کلیه قوانین و مقررات مالیاتی لازم الاجرا تا آذر ماه ۱۴۰۰، قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و نیز قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده جدید است. در این ویرایش کتاب، در بخش مقررات مربوط به هر ماده، فهرستی از تمامی مقررات مربوط به آن ماده در قالب یک جدول آمده و در ادامه، متن مقررات مربوطه به ترتیب مندرج در آن جدول ارایه شده است. همچنین آن دسته از مواد قانون مالیات های مستقیم که از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مالیات دائمی بر ارزش افزوده جایگزین مواد قبلی می شوند، در ذیل ماده مربوطه آمده است. علاقمندان برای تهیه این کتاب می‌توانند به انتشارات کیومرث یا کتاب فروشی های معتبر مراجعه کنند.