English Flag
سامانه مودیان
ویرایش نوزدهم کتاب «مجموعه قوانین مالیاتی 1402» موسسه حسابرسی آزمون پرداز در 1090 صفحه و قطع وزیری منتشر شد. این کتاب دربرگیرنده کلیه قوانین و مقررات مالیاتی لازم الاجرا تا مهر ماه 1402، در این ویرایش کتاب، در بخش مقررات مربوط به هر ماده، فهرستی از تمامی مقررات مربوط به آن ماده در قالب یک جدول آمده و در ادامه، متن مقررات مربوطه به ترتیب مندرج در آن جدول ارایه شده و همچنین قوانین پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان نیز به این مجموعه افزوده شده است. علاقمندان برای تهیه این کتاب می‌توانند به انتشارات کیومرث یا کتاب فروشی های معتبر مراجعه کنند.