English Flag
کتاب حاضر ترجمه چهار فصل نخست از جلد اول کتاب رویه‌های حسابرسی داخلی به تألیف گری ام. دویچ است که در جون 2018 (خرداد 1397) از سوی انتشارات ششنوف، انتشار یافته است که به پیشنهاد موسسه حسابرسی آزمون پرداز (حسابداران رسمی) توسط فواد قادری ترجمه و توسط خانم فاطمه مهدی ویرایش گردیده است. محتوای این کتاب رویکردی کاملاً عملیاتی، برگرفته از بهترین تجربیات کسب شده در سطح مؤسسات معتبر مالی توسط حسابرسان داخلی و مؤسسات حسابرسی و حسابداری حرفه‌ای، جهت استقرار و پی ریزی یک واحد حسابرسی داخلی موثر، در چارچوب استانداردهای بین‌المللی حسابرسی داخلی و همچنین سایر بیانیه‌های قانونی و مقرراتی از قبیل کمیته بازل وCOSO  ، دارد. این رویکرد می‌تواند به کسانی که از دانش زمینه‌ای مناسب در رابطه با حسابرسی داخلی برخوردارند، کمک شایانی برای اجرای اثربخش حسابرسی داخلی در حوزه عملیاتی خود نماید.