English Flag
مفهوم تعدد در نظام اقتصادی پیچیده کنونی به سادگی قبل نمانده و قیود بسیاری بر ذات خود تعهد و اطراف آن وارد آمده است. این پیچیدگی، آثار خاص حقوقی خود را به دنبال داشته و هر کدام نظام ویژه‌ای را می‌طلبد. تعدد طلبکاران یکی از این قیود است که بر صاحبان تهعد یا همان طلبکاران وارد آمده و مقررات ویژه‌ای را بر آنان بار می‌نماید. این کتاب به همت آقای احسان شمس تالیف و توسط انتشارات کیومرث منتشر شده است. برای تهیه این کتاب می‌توانید با شماره تلفن‌های زیر تماس حاصل فرمایید.
  • 02166414492
  • 02166466367