English Flag
در دو سال اخیر استاندارد های حسابداری ایران تغییرات فراوانی داشته است که از جمله این تغییرات، اضافه شدن استاندارد حسابداری شماره 41 با عنوان افشای منافع در واحد های تجاری دیگر به مجموعه استاندارد های حسابداری است. به کارگیری این استاندارد برای صورت های مالی شرکت هایی که سال مالی آن‌ها از تاریخ 1400/01/01 و بعد از آن شروع می‌شود، الزامی است. با توجه به اینکه تاکنون راهنمایی در مورد به کارگیری ای استاندارد منتشر نشده است، لذا این مجموعه با هدف تشریح الزامات افشای الزامی این استاندارد، تدوین و در اختیار علاقمندان قرار گرفته است.