English Flag
  • عباس وفادار - حسابدار رسمی 
تا پیش از این، اشخاصی که مشمول انجام حسابرسی از سوی موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران یا سازمان حسابرسی بودند، در قانون تشکیل جامعه حسابداران رسمی ایران و اساسنامه سازمان حسابرسی مشخص بودند. از سوی دیگر، در اجرای مفاد ماده 272 اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم نیز برخی اشخاص حقیقی و حقوقی که بر اساس آخرین اظهار نامه تسلیمی خود، جمع درآمد ناخالص آن ها بیش از 80 میلیارد ریال یا جمع دارایی های آن ها بیش از 150 میلیارد ریال باشد ملزم به ارایه صورت‌های مالی حسابرسی شده خود توسط سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران به سازمان امور مالیاتی بودند و در صورت عدم ارایه آن، علاوه بر تعلق جریمه معادل 20 درصد مالیات متعلق، درآمدهای مشمول مالیات آن ها طبق مقررات قانون مالیات های مستقیم و از طریق رسیدگی تعیین خواهد شد.

می توان گفت تا کنون به غیر از موارد بالا،  سایر شرکت های تجاری تکلیفی به انجام حسابرسی از سوی موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و یا حسابداران رسمی شاغل انفرادی نداشتند.
اخیرا بخشنامه ای به شماره 1401/82143 به تاریخ 1401/05/08 از سوی رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خطاب به اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری و ادارات کل ثبت اسناد و املاک استان ها با موضوع نحوه ممیزی مستندات مالی و اسنادی شرکت‌های تجاری صادر شده که به موجب آن:

1.ثبت تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان انواع شرکت های تجاری پس از تایید حسابدار رسمی امکان پذیر است.

2.در انواع شرکت‌های تجاری که متقاضی ثبت سرمایه غیر نقدی در زمان تاسیس و یا افزایش سرمایه از محل سود، مطالبات، تجدید ارزیابی و سایر موارد تامین مالی غیر نقدی هستند، مراتب ارزش گذاری اموال غیر نقد باید به تایید کارشناس رسمی دادگستری و حسابدار رسمی برسد و به مرجع ثبت ارایه شود.

به موجب دو مورد مطروحه در بالا، همه انواع شرکت های هفت گانه مندرج در ماده 20 قانون اتجارت مصوب 1311 شامل شرکت های سهامی خاص وعام، شرکت های با مسئولیت محدود، شرکت های تضامنی، شرکت های مختلط غیر سهامی، شرکت های مختلط سهامی، شرکت های نسبی و شرکت های تعاونی مشمول این بخشنامه شده و برای ثبت تصویب صورت‌های مالی خود ملزم به ارایه گزارش حسابرسی صادره از سوی موسسات حسابرسی و یا حسابداران رسمی شاغل انفرادی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران به مرجع ثبت شرکت‌ها هستند. همچنین برای ثبت سرمایه غیر نقدی در زمان تاسیس و یا افزایش سرمایه از محل سود، مطالبات، تجدید ارزیابی و سایر موارد تامین مالی غیر نقدی، ملزم به ارایه تایید کارشناس رسمی دادگستری و یا موسسات حسابرسی و یا حسابداران رسمی شاغل انفرادی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران در این موارد به مرجع ثبت شرکت‌ها هستند.

می‌توان گفت به موجب این بخشنامه، همه شرکت‌های تجاری ثبت شده در ایران، فارغ از نوع یا اندازه آن، ملزم به ارایه گزارش حسابرسی صادره از سوی موسسات حسابرسی یا حسابداران رسمی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران به مرجع ثبت شرکت‌ها به منظور ثبت صورتجلسات تصویب صورت های مالی در این مرجع هستند و هیچ شرکت تجاری از این امر مستثنی نیست.

با عنایت به مراتب بالا، به نظر می‌رسد اطلاع از مفاد این بخشنامه و انجام اقدامات لازم برای رعایت آن از سوی سهامداران، شرکا و مدیران همه شرکت های تجاری هفت گانه بالا امری ضروری است تا در ثبت صورتجلسات خود در مرجع ثبت شرکت ها و در نتیجه انجام عملیات جاری خود با مشکل مواجه نشوند.

منبع: روزنامه جهان صنعت شنبه 29 مرداد 1401