English Flag


ر این فایل آموزشی به 10 ریسک در کانون توجه در سال 2021 می ‌پردازیم. این فایل آموزشی برای حسابرسان داخلی، مدیران مالی، حسابرسان مستقل و مدیران اجرایی شرکت ها مفید است. برای مطالعه اینجا کلیک کنید.