English Flag
 

درجوامع امروزی، ریسک پذیری امري ضروري است که هرفرد ممکن است بنابه دلايلي درزندگي به آن نيازپيداکند. اين دلايل میتواند اقتصادي، سیاسی، اجتماعي یا فرهنگي باشد.

 دردهه های اخیر، صنعت خدمات مالی چرخه کاملی را پشت سرگذاشته است.

برای مطالعه اینجا کلیک کنید.