English Flag


یکی از معیارهای اساسی در تعیین عملکرد واحدهای تجاری، سود یا زیان متعلق به سهامداران است که با سود (زیان) هر سهم تعریف میشود. در واقع سود (زیان) هر سهم در کنار سایر معیارهای دیگر مانند جریان وجه نقدی عملیاتی، میتواند اطلاعاتی در خصوص نحوه عملکرد شرکت ارائه نماید. 
از این رو در استاندارد حسابداری سود هر سهم، به منظور ایجاد قابلیت مقایسه بین شرکت های مختلف، استانداردها ومعیارهایی برای محاسبه آن ذکر شده است. هدف از اين استاندارد، تعيين چگونگی محاسبه سود هر سهم و سود تقلیل یافته هر سهم و عوامل تاثیرگذار بر آن می باشد. 
در بخش اول (شامل قسمت اول و دوم) این مقاله، به تعاریف و محاسبات سود پایه هر سهم و در بخش دوم (شامل قسمت سوم و چهارم) به محاسبات سود تقلیل یافته هر سهم میپردازیم.

برای مطالعه فایل آموزشی اینجا کلیک کنید.