English Flag
ویروس COVID 19 بر عملکرد مالی بسیاری از شرکت ها تأثیر گذاشته و شرکت ها ممکن است قصد داشته باشند از طریق درج اطلاعات کمی و کیفی داخل یا خارج از صورت های مالی این تأثیرات را برجسته و توضیح دهند.
ما در اینجا در درجه اول به چگونگی ارائه این تأثیرات بر عملکرد مالی شرکت ها در صورت عملکرد مالی توجه می کنیم و موارد خاصی را برجسته می کنیم که شرکت ها باید هنگام تعیین نحوه ارائه و افشای آنها در صورت عملکرد مالی و یادداشت های مربوطه ، آنها را در نظر بگیرند.

برای مطالعه فایل آموزشی اینجا کلیک کنید.