English Flag
همانطور که می‌دانیم، در مواردی که پرسش‌هایی در مورد نحوه بکارگیری استانداردهای حسابداری در شرایط خاص مطرح می‌شود،
 پاسخ آن از سوی کارگروه فنی استانداردهای حسابداری جامعه حسابداران رسمی ایران یا کمیته فنی سازمان حسابرسی ارایه می‌شود.

نحوه برخورد با سود یا زیان فروش بخشی از سرمایه گذاری شرکت اصلی در شرکت فرعی در صورت‌های مالی تلفیقی در پرسش 115
 کمیته فنی سازمان حسابرسی مطرح شده است که به بررسی آن می‌پردازیم.

برای مطالعه فایل آموزشی اینجا کلیک کنید.